Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Prodávající užívá veškeré údaje získané od zákazníků výhradně pro vnitřní potřebu společnosti. Údaje budou zpracovávány pouze pracovníky provozovatele webových stránek v rámci jejich pracovní činnosti a mohou být zpřístupněny a poskytnuty pouze jim. Poskytnuté údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a služeb.

Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Odesláním objednávky souhlasíte a prohlašujete, že veškeré osobní údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé a správné, a udělujete souhlas provozovateli webových stránek topa.cz, jakožto správci, aby v rozsahu nezbytném pro účely uzavření kupní smlouvy ohledně objednaného zboží a služeb zpracovával Vaše osobní údaje uvedené v objednávce. Dále prohlašujete, že jste byl informován o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů, o tom, kým a jakým způsobem budou údaje zpracovávány a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny nebo komu jsou určeny.